การเข้าร่วม AAA

การเข้าเป็นสมาชิก AAA จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับเชิญ (By Invitation) และผ่านการสอบทานทางธุรกิจ (Due Diligence) แล้วเท่านั้น สมาชิกส่วนใหญ่ของ AAA นั้นเป็นสำนักงานกฎหมายที่ให้บริการเต็มรูปแบบ (Full-Service) ทั้งในด้านกฎหมายบริษัท การธนาคาร การลงทุนและตลาดการเงิน การบัญชีและการพาณิชย์ การควบรวมกิจการ ภาษี อสังหาริมทรัพย์ การดำเนินคดีในชั้นศาลและการระงับข้อพิพาททางเลือก แรงงานและการจ้างงาน ทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยี

คุณสมบัติของสมาชิก
ผู้ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิก AAA ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • มีสำนักงานที่เป็นเอกเทศ
  • มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในประเทศของตน และให้บริการภายใต้การดูแลที่เข้มงวดของทนายความอาวุโส
  • มีบริการด้านกฎหมายบริษัท พาณิชย์ ธุรกิจ ทรัพย์สินทางปัญญา และการการดำเนินคดีในชั้นศาล และมีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มฐานลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • มีความรู้ ประสบการณ์ และเป้าหมายที่จะให้บริการทางกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน รวมถึงความสามารถทางภาษาที่หลากหลาย
  • เนื่องจาก AAA ไม่จำกัดสิทธิของสมาชิกในการเข้าร่วมสมาคมทางกฎหมายอื่นๆ ดังนั้นสมาชิกควรเข้าร่วมเครือข่ายทางกฎหมายอื่นๆทั้งในระดับต่างประเทศ และภูมิภาค หรือในเรื่องเฉพาะด้านด้วย
  • ยินดีให้การสนับสนุน AAA ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การร่วมพัฒนาสมาคมฯ การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และการให้ความช่วยเหลือในทันทีที่ถูกร้องขอหรือเมื่อได้รับเรื่องจากสมาชิกท่านอื่น
  • สามารถจัดการให้ทนายความอาวุโสของสำนักงานเข้ามามีส่วนร่วมกับสมาคมฯได้
  • มีประกันภัยที่เหมาะสมภายในประเทศของสมาชิก

การเข้าร่วม AAA – เพื่อต้องการสมัคร